Project Description

Mỹ Phẩm REGEN Biotech

Khách hàng : Regen Biotech

Địa điểm : Trung tâm triễn lãm SECC

Sẩn phẩm : Video phống sự